دانلود اهنگ موج از مهستی

منم آن موج بی ارام و سر کش که سرگردان بدریای فریبم

مرا دیگر رفبقو همدمی نیست

اهنگ موج از مهستی

بشهر نابسامانی غریقم

با غرور و با شتاب

بر سینه ی نرم اب

دیوانه ای خزیدم

در غایت خود خواهی

در انبوه سیاهی

جز خود نمیشنیدم

خروشانو بسته چشم

با کوله باری از خشم

میرفتم از خشم خود

دنیا روویرا نه سازم

دردفتر زندگی از خود افسانه سازم

اما از بازی زمان گمراهو غافل بودم

در اوج پرواز هوای خواهش دل بودم

در سر نبود اندیشه ای جز فکر ویرانگری

غافل من از افسانه ی طوفانو ساحل بودم

موجم ولیخاموشو خسته

با دست خود درهم شکسته

اری من آن کوه غرورم

درمانده و از پا نشسته

پیچیده طوفان در وجودم

شد پاره از هم تارو پودم

در لحظه های واپسین پیک اجل امد مرا

افتادمو از پا نشستم

بیداد طوفان انچنان بر سنگ ساحل زد مرا

چون شیشه ای درهم شکستم

گفتم بخود ای موج سرگردان که اخر

بنگر بخود چه بوده ای اکنون چه هستی

حاصل چه بود از ان غرور بیدلیلت

آخر بدست صخره ی ساحل شکستی

موجم ولیخاموشو خسته

با دست خود درهم شکسته

اری من آن کوه غرورم

درمانده و از پا نشسته

موجم ولیخاموشو خسته

با دست خود درهم شکسته

اری من آن کوه غرورم

درمانده و از پا نشسته

موجم ولیخاموشو خسته

با دست خود درهم شکسته

اری من آن کوه غرورم

درمانده و از پا نشسته

موجم ولیخاموشو خسته

با دست خود درهم شکسته

اری من آن کوه غرورم

درمانده و از پا نشسته

اری من آن کوه غرورم

درمانده و از پا نشسته

اری من آن کوه غرورم

درمانده و از پا نشسته

 

 

دانلود اهنگ موج از مهستی : دانلود با لینک مستقیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

43 − 40 =